THỎA THUẬN, THÔNG BÁO, CHẤP THUẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thỏa thuận, thông báo, chấp thuận xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thỏa thuận”) nhằm mục đích ghi nhận sự đồng ý của Ứng viên/ Nhân viên/ Người tham khảo/ Người có liên quan/ Cá nhân khác (sau đây gọi là “Chủ thể dữ liệu”) cũng như là thông báo của Home Credit (như được định nghĩa dưới đây) về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu, được tạo lập giữa

Chủ thể dữ liệu

Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân và/ hoặc Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân và/ hoặc Bên xử lý dữ liệu cá nhân là các Thành viên của Tập đoàn Home Credit và bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Home Credit được thành lập sau ngày ký kết hoặc chấp thuận Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT VIỆT NAM

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307672788 cấp lần đầu ngày 05/03/2009
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EMBEDIT VIỆT NAM

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317148728 cấp lần đầu ngày 10/2/2022
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM

(sau đây gọi chung là “Home Credit”)

Các bên đồng ý các nội dung sau liên quan đến việc xử lý thông tin của Chủ thể dữ liệu,

 1. Loại thông tin được xử lý và mục đích xử lý thông tin

Chủ thể dữ liệu đồng ý cung cấp cho Home Credit, và cho phép Home Credit xử lý tất cả dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu mà Home Credit có thể thu thập được từ Chủ thể dữ liệu hoặc bất kỳ nguồn thông tin nào (ví dụ hồ sơ xin việc và/hoặc bất kỳ văn bản, thông tin nào khác nhằm mục đích ứng tuyển của Chủ thể dữ liệu; thông tin, dữ liệu do Chủ thể dữ liệu cung cấp trực tiếp hoặc thông qua các nền tảng xã hội / trang mạng xã hội / các ứng dụng điện thoại của Home Credit; Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam; công ty thông tin tín dụng; các tổ chức cung cấp dịch vụ việc làm; các tổ chức khai thác nguồn nhân lực; các tổ chức thu hút nhân tài; các nền tảng xã hội / trang mạng xã hội / website của các đối tác tuyển dụng có quan hệ hợp tác với Home Credit và các cá nhân có thông tin Ứng viên một cách hợp lệ; các trường Đại học, Cao đẳng hoặc tổ chức giáo dục), bao gồm các dữ liệu cá nhân cơ bản và các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, thông tin gốc và thông tin được điều chỉnh/cập nhật (gọi chung là “Thông tin”) cho mục đích: đánh giá, thẩm định tính đủ điều kiện và sự phù hợp của Ứng viên hoặc Nhân viên đối với công việc đang ứng tuyển hoặc các cơ hội việc làm tương tự hoặc đối với các vị trí công việc cần thẩm định tính đủ điều kiện và sự phù hợp theo quy định pháp luật hoặc theo Chính sách nội bộ của Công ty; kiểm tra, đối chiếu quan hệ tín dụng, lịch sử làm việc hay quan hệ khác; quản lý các thủ tục, quy trình dành cho Nhân viên mới nếu quá trình đánh giá đạt yêu cầu; đề xuất nhận việc; chăm sóc Ứng viên; quản lý danh mục Ứng viên và Ứng viên tiềm năng; đối soát với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ việc làm, khai thác nguồn nhân lực, thu hút nhân tài; ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động theo quy định pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, báo cáo về lao động theo quy định pháp luật; cung cấp thông tin, dữ liệu về Nhân viên của Home Credit theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các thủ tục hành chính về Thị thực, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú (đối với người lao động nước ngoài); thực hiện các chính sách về thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp, thưởng và phúc lợi cho Nhân viên; thực hiện kiểm soát, quản lý rủi ro, điều tra nội bộ; thực hiện các dịch vụ, công việc hành chính như thẻ xe, thẻ ra vào, đặt phòng khách sạn, vé máy bay, thanh toán phí công tác và các dịch vụ, công việc hành chính khác trong quá trình Nhân viên có phát sinh quan hệ với Home Credit; cho Nhân viên tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ của Home Credit; quảng bá cho hình ảnh của Home Credit, truyền thông nội bộ; truyền thông ra bên ngoài; quảng cáo; thực hiện các khóa học, huấn luyện nâng cao kĩ năng mềm hoặc các kĩ năng cần thiết để thực hiện hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động với Home Credit; giải quyết tranh chấp lao động và các mục đích hợp pháp khác (gọi chung là “Mục đích”);

Cho mục đích của Thỏa thuận này,

 • dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân, ví dụ, hình ảnh, đoạn ghi hình có âm thanh, đoạn ghi âm, thông tin về sức khỏe, thông tin về lý lịch tư pháp, tôn giáo, dân tộc, tài khoản ngân hàng, thông tin lịch sử tín dụng, thông tin về đặc điểm sinh học hoặc thông tin dữ liệu vị trí… và Chủ thể dữ liệu theo đây đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của mình theo Thỏa thuận này.
 • xử lý Thông tin có nghĩa là một hoặc nhiều hành động tác động tới Thông tin, bao gồm thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Thông tin hoặc các hành động khác có liên quan.
 1. Việc xử lý Thông tin bởi các bên khác có liên quan

Để thực hiện Mục đích, Chủ thể dữ liệu đồng ý cho Home Credit chia sẻ Thông tin trong nội bộ Tập đoàn Home Credit, và/hoặc cho các đối tác của Home Credit, đóng vai trò là bên xử lý dữ liệu cá nhân hoặc bên thứ ba (gọi chung là “Bên thứ ba”). Ngoài ra, Chủ thể dữ liệu cũng đồng ý cho phép Bên thứ ba xử lý Thông tin (bao gồm cả việc thu thập thay mặt Home Credit) cho Mục đích.

 1. Xử lý Thông tin tự động

Chủ thể dữ liệu đồng ý cho Home Credit và Bên thứ ba tự động xử lý Thông tin và sử dụng hệ thống phần mềm và các thuật toán để đưa ra quyết định về việc xử lý Thông tin.

 1. Chuyển Thông tin ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Chủ thể dữ liệu đồng ý cho Home Credit và Bên thứ ba được chuyển Thông tin ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để thực hiện Mục đích.

 1. Thông báo xử lý Thông tin, thời hạn và cách thức xử lý Thông tin

Chủ thể dữ liệu hiểu rõ và đồng ý rằng Thỏa thuận này đồng thời là thông báo của Home Credit cho việc xử lý Thông tin, Chủ thể dữ liệu hoàn toàn biết rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thỏa thuận, và Home Credit không cần gửi thêm bất kỳ thông báo nào khác cho Chủ thể dữ liệu liên quan đến việc xử lý Thông tin này.

 • Thời điểm bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu: trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, việc xử lý Thông tin có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào theo quy định tại Điều 8 của Thỏa thuận, cho đến khi bị yêu cầu dừng xử lý theo quy định. Bất kỳ thông tin của (các) cá nhân nào khác được Chủ thể dữ liệu đề cập trong bất kỳ văn bản, thông tin nào mà Chủ thể dữ liệu cung cấp cho Home Credit, Home Credit theo đây hiểu rằng Chủ thể dữ liệu đã có đầy đủ sự đồng ý hợp lệ của (các) chủ thể dữ liệu này cho việc cung cấp thông tin nêu trên nhằm thực hiện Mục đích.
 • Cách thức xử lý: Home Credit, tại mọi thời điểm, có toàn quyền quyết định về phương tiện, cách thức xử lý Thông tin cho phù hợp với Mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức vật lý, bằng văn bản, lời nói, phương thức điện tử.
 1. Thông báo về Thỏa thuận

Các bên đồng ý rằng Home Credit có thể gửi thông báo liên quan đến Thỏa thuận này (không gây bất lợi hơn cho Chủ thể dữ liệu), qua bất kỳ phương thức nào bao gồm SMS, ứng dụng di động, thư điện tử (email) cá nhân, thư điện tử do Home Credit cấp cho Chủ thể dữ liệu, website và các kênh truyền thông nội bộ. Những thông báo này sẽ là một phần không tách rời của Thỏa thuận này.

 1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu về việc xử lý Thông tin
 • Chủ thể dữ liệu có các quyền về xử lý Thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm cả quyền yêu cầu Home Credit giải quyết khiếu kiện, khiếu nại, yêu cầu về rút lại sự đồng ý và xóa dữ liệu.
 • Chủ thể dữ liệu có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác, trung thực, thực hiện nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu theo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động với Home Credit.
 • Chủ thể dữ liệu hiểu và đồng ý (và rút và/ hoặc miễn trừ bất kỳ quyền phát sinh nào liên quan đến việc khiếu nại Home Credit hay khiếu kiện Home Credit lên các cơ quan giải quyết tranh chấp) rằng Home Credit có thể thay đổi quyết định tuyển dụng, và/ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc/ lao động với Chủ thể dữ liệu ngay lập tức nếu bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác hoặc không đúng sự thật.
 1. Quyền của Home Credit trong việc xử lý Thông tin
 • Chủ thể dữ liệu hiểu và đồng ý cho phép Home Credit xử lý thông tin của Chủ thể dữ liệu từ thời điểm Home Credit có được thông tin của Chủ thể dữ liệu một cách hợp lệ kèm theo sự chấp thuận của Chủ thể dữ liệu cho việc xử lý thông tin này.
 • Trong phạm vi pháp luật cho phép, Home Credit có quyền tiến hành xử lý Thông tin mà không cần sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu, bao gồm cả trường hợp nhằm thực hiện nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu theo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động với Home Credit.
 • Home Credit có quyền tiến hành chỉnh sửa, cập nhật Thông tin Chủ thể dữ liệu nếu có cơ sở hợp lệ chứng minh việc chỉnh sửa, cập nhật Thông tin là phù hợp mà không cần sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu.
 1. Trách nhiệm của Home Credit trong việc xử lý Thông tin

Home Credit sẽ chịu trách nhiệm cho việc (i) xử lý Thông tin theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận này, (ii) nỗ lực bảo vệ Thông tin, và (iii) bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Chủ thể dữ liệu.

 1. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Chủ thể dữ liệu hiểu rằng việc xử lý Thông tin là bắt buộc và/ hoặc cần thiết để thực hiện Mục đích, bao gồm cả việc thiết lập mối quan hệ lao động, duy trì mối quan hệ đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu với Home Credit. Việc xử lý Thông tin bởi Home Credit và/ hoặc Bên thứ ba có thể dẫn đến sự cố về Thông tin, gây ảnh hưởng tới Chủ thể dữ liệu. Home Credit sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ và xử lý Thông tin theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trường hợp Chủ thể dữ liệu từ chối cung cấp, và/hoặc không cung cấp chính xác và/hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin cho Home Credit, hoặc rút lại sự đồng ý cho việc xử lý Thông tin, thì các yêu cầu của Chủ thể dữ liệu, và/hoặc Mục đích sẽ không được thực hiện đầy đủ.

Các bên thống nhất đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thỏa thuận. Các bên đồng ý Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày chủ thể dữ liệu đồng ý nội dung của Thỏa thuận cho đến khi bị chấm dứt bởi hai bên bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp, Chủ thể dữ liệu có thể liên hệ đến phòng ban bên dưới để yêu cầu Home Credit cung cấp bản sao của Thỏa thuận này.